WSPÓLNOTY I SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

SM

Kompleksowe  ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni mieszkaniowej składa się ubezpieczenia majątku wspólnoty oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie skierowane jest do wspólnot mieszkaniowych, przez które rozumie się ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Przedmiotem ubezpieczenia jest część wspólna nieruchomości oraz jej stałe elementy, a także odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością i/lub posiadaniem przez wspólnotę części wspólnej nieruchomości.

Zakres ubezpieczenia dla wspólnoty mieszkaniowej może obejmować:
 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju
 • Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • Ubezpieczenie mienia od dewastacji, wandalizmu
 • Ubezpieczenie od szkód graffiti
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych od szkód elektrycznych
 • Ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń i instalacji
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe wskutek poszukiwania przyczyn awarii
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

WSP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

OC działalności i zawodu

Nasze wieloletnie doświadczenia w oferowaniu umów OC zawodowej, pozwalają nam zaoferować nie tylko ochronę zgodnie z zakresem wyznaczonym przez ustawy. Zapewniamy atrakcyjne warunki tzw. ubezpieczeń nadwyżkowych, czyli z sumami ubezpieczenia i zakresem ochrony ponad poziom przewidziany przez prawo.

UBEZPIECZENIA DLA FIRM

Ubezpieczenia dla firm to nie tylko ubezpieczenie firmowych samochodów.

• Auto Assistance - Flota • Ubezpieczenie Auto Assistance firma • Ubezpieczenie Autocasco (Firma) • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (Firma) • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (Firma) • Ubezpieczenie Szyb Samochodowych (Firma) • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta (Firma) • Truck Assistance

• Ubezpieczenie mienia oraz utraty zysku dla Klienta korporacyjnego • Ubezpieczenie małych i średnich firm • Ubezpieczenie instalacji energii odnawialnej

OC DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

Nasze wieloletnie doświadczenia w oferowaniu umów OC zawodowej, pozwalają nam zaoferować nie tylko ochronę zgodnie z zakresem wyznaczonym przez ustawy. Zapewniamy atrakcyjne warunki tzw. ubezpieczeń nadwyżkowych, czyli z sumami ubezpieczenia i zakresem ochrony ponad poziom przewidziany przez prawo.

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa deliktowo-kontraktowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego zarówno za szkody osobowe, jak i majątkowe oraz finansowe następstwa tych szkód wynikające z prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia wraz z ryzykiem związanym z wprowadzeniem do obrotu produktu wadliwego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczającego oraz pełnomocników ubezpieczającego.

Ubezpieczenia finansowe.
Majątek firmowy.
Ubezpieczenie OC działalności i zawodu.

• Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym • Ubezpieczenie OC zawodowej przewoźnika drogowego • Ubezpieczenie OC spedytora • Ubezpieczenie mienia w transporcie - cargo • Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego - Przewozy kabotażowe • Truck Assistance