Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów na odległość przez BIURO UBEZPIECZEŃ I REKLAMY Waldemar Durjasz

§ 1. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów na odległość przez Biuro Ubezpieczeń i Reklamy mają poniżej podane znaczenie:

1. Biuro Ubezpieczeń i Reklamy Waldemar Durjasz 01-318 Warszawa ul. Stanisława Szobera 4 lok.9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Warszawie po nr. 300413 NIP 5271025799 REGON 010689034, e-mil biuroins@home.pl Biuro Ubezpieczeń i Reklamy jest agentem ubezpieczeniowym działającym na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, które są dostępne pod adresem: https://biuroins.com.pl/o_nas/towarzystwa_ubezpieczeniowe, wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonym przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, e-mail: knf@knf.gov.pl. Aktualność wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych można sprawdzić poprzez wyszukiwarkę na stronie internetowej KNF, pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług udostępnionych w Serwisie – wykorzystywana przez Biuro Ubezpieczeń i Reklamy zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronach internetowych https://www.biuroins.com.pl. umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych i informacji opracowanych przez Biuro Ubezpieczeń i Reklamy i Ubezpieczycieli, realizację operacji handlowych przez Internet, w tym zawarcie Umowy ubezpieczenia na odległość i dostęp do swoich danych, historii umów ubezpieczeń zawartych za pośrednictwem Biura Ubezpieczeń i Reklamy, ważnych dokumentów i informacji związanych z realizacją umowy ubezpieczenia.

3. Strony transakcyjne – strony Serwisu, zawierające formularze umożliwiające porównywanie ofert różnych Ubezpieczycieli, zawieranie umów ubezpieczenia na odległość oraz bieżące dokonywanie płatności przy użyciu kart płatniczych i natychmiastowe wykonywanie przelewów elektronicznych.

4. Czynności agencyjne – czynności wykonywane przez dystrybutora w imieniu Ubezpieczyciela, polegające na doprowadzeniu do zawarcia Umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego Ubezpieczycielem, w szczególności polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia Umowy ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu Umów ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r., poz. 2486 ze zmianami).

5. Usługi – usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, , w szczególności porównanie ofert różnych Ubezpieczycieli oraz czynności agencyjne w zakresie przygotowania do zawarcia umowy ubezpieczenia, zawierania Umów ubezpieczenia na odległość i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych lub przelewów bankowych.

6. Ubezpieczyciel – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, Biuro Ubezpieczeń i Reklamy wykonuje czynności agencyjne; informacja o Ubezpieczycielach, na rzecz których Biuro ubezpieczeń i Reklamy wykonuje czynności agencyjne, jak również otrzymane pełnomocnictwa znajdują się w Serwisie pod adresem https://biuroins.com.pll/o_nas/towarzystwa_ubezpieczeniowe.

11. Ubezpieczający – Użytkownik zawierający Umowę ubezpieczenia z wybranym Ubezpieczycielem, z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu.

12. Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rachunek jest zawierana Umowa ubezpieczenia.

13. Uposażony – osoba uprawniona do otrzymania świadczeń ubezpieczeniowych w razie śmierci Ubezpieczonego.

14. Polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

15. Umowa ubezpieczenia – umowa zawarta przez Ubezpieczającego z wybranym przez niego Ubezpieczycielem w ramach zorganizowanego systemu zawieraniu umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu lub Contact Ceneter; treść Umowy ubezpieczenia reguluje Polisa oraz OWU.

16. Oferta – informacja o podstawowych warunkach ubezpieczenia, nie stanowiąca oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

17. OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, na których podstawie jest zawierana Umowa ubezpieczenia; OWU są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i odtwarzanie w niezmienionej postaci.

18. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r., poz. 2486 ze zmianami).

19. Polityka prywatności – zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcje i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie Art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną () CUK Ubezpieczenia ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów ubezpieczenia na odległość (zwany dalej „Regulaminem Serwisu CUK” lub „Regulaminem”) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Regulamin Serwisu CUK określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu oraz Contact Center w zakresie zawierania Umów ubezpieczenia na odległość i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych i przelewów elektronicznych, jak również zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Regulamin Serwisu CUK jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i odtworzenie w niezmienionej postaci.

4. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu Serwisu CUK przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Korzystając z Usług Użytkownik wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie. Akceptacja polega na zaznaczeniu odpowiednich pól na Stronach transakcyjnych lub stronie logowania Strefy Klienta. Użytkownik zostanie wyraźnie powiadomiony w momencie składania zamówienia, że dana usługa pociąga za sobą obowiązek zapłaty, za wyjątkiem usług świadczonych za pośrednictwem Strefy Klienta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r.), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2018.999 t.j. z dnia 2018.05.24), Ustawy z dnia 17 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2017.2486 ze zmianami), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. z dnia 2018.06.21) oraz innych stosownych aktów prawnych.

6. CUK Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 107 jest agentem ubezpieczeniowym działającym na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017 poz. 2486), działającym na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Wpisany do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11154159/A prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych jest jawny, znajduje się pod adresem https://au.knf.gov.pl/Au_online/

7. Pełnomocnictwa udzielone CUK Ubezpieczenia przez zakłady ubezpieczeń można znaleźć pod adresem https://cuk.pl/o_nas/towarzystwa-ubezpieczeniowe

8. Zakup polisy ubezpieczeniowej za pośrednictwem CUK Ubezpieczenia nie wiąże się dla klienta z żadnymi dodatkowymi kosztami, wynagrodzenie w formie prowizji jest uwzględnione w składce ubezpieczeniowej.

9. Reklamacje dotyczące usług CUK Ubezpieczenia należy składać w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres: ul. Grudziądzka 107, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Reklamacja” albo osobiście w jednostce CUK Ubezpieczenia obsługującej klientów, ustnie – telefonicznie pod nr tel. 22 33 00 300 albo osobiście do protokołu w jednostce CUK Ubezpieczenia obsługującej klientów.

10. Lista zakładów ubezpieczeń, na rzecz których CUK Ubezpieczenia wykonuje czynności agencyjne: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Balcia Insurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Europ Assistance Limited Company Oddział w Irlandii, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., PZU S.A., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo hestia S.A., Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Interrisk S.A. Vienna Insurance Group, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Concordia Polska, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie S.A., TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital S.A.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną

1. Regulamin Serwisu CUK stanowi integralną część zawieranych przez CUK Ubezpieczenia z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu Serwisu, w tym Strefy Klienta jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku korzystania z usług Contact Center rozpoczęcie rozmowy z Konsultantem jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie Usług objętych Regulaminem bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

2. Użytkownik Serwisu zostanie poinformowany przed zawarciem umowy, że Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalania, wydrukowanie i odtwarzanie w niezmienionej postaci.

3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi, a także okoliczności faktyczne.

4. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa lub z chwilą zakończenia przez Użytkownika rozmowy z Konsultantem.

§ 4. Ogólne zasady świadczenia Usług

1. Serwis służy głównie uzyskiwaniu informacji o Ofertach Ubezpieczycieli, a także zawieraniu Umów ubezpieczenia oraz umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do ich danych, historii umów ubezpieczeń zawartych za pośrednictwem CUK Ubezpieczenia, dokumentów i informacji związanych z realizacją umowy ubezpieczenia

2. Usługi z wykorzystaniem Serwisu są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zaś w przypadku Contact Center od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, w soboty i niedziele w godzinach 10:00 – 18:00, z wyłączeniem dni świątecznych, ustawowo wolnych od pracy.

3. Jeżeli Usługa Serwisu wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, powinien on podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych,. To samo dotyczy przekazywania danych Konsultantowi. CUK Ubezpieczenia zastrzega możliwość weryfikacji podanych przez Użytkownika danych.

4. CUK Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody. CUK Ubezpieczenia dołoży jednakże należyej staranności w celu weryfikacji prawidłowości danych osobowych i przy powzięciu wątpliwości w tym zakresie, dokona zgodnych z prawem działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonego naruszenia ochrony danych.

5. W działaniu Serwisu oraz Contact Center mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności napraw, konserwacji Serwisu lub systemów obsługujących Contact Center, jak również związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. O przerwach w działaniu Serwisu CUK Ubezpieczenia będzie informował poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej http://cuk.pl/.

CUK Ubezpieczenia nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie

nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.

6. CUK Ubezpieczenia ma prawo zablokować dostęp do Serwisu w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, CUK Ubezpieczenia lub Ubezpieczyciela. CUK Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu lub Contact Center treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. CUK Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub usług Contact Center w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

8. Z zastrzeżeniem obowiązku uiszczenia składki z tytułu ewentualnie zawartych Umów ubezpieczenia uregulowanych szczegółowo § 5 Regulaminu, korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne. Ewentualne koszty połączenia z Serwisem lub Contact Center ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

§ 5. Zawarcie Umowy ubezpieczenia na odległość i zapłata składki ubezpieczeniowej

1. Użytkownik za pośrednictwem Stron transakcyjnych wskazuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonych oraz wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego zakres i sumę ubezpieczenia. W przypadku usług Contact Center Użytkownik składa oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Konsultantowi, który w jego imieniu wypełnia odpowiednie Strony transakcyjne.

2. Użytkownik przed wyrażeniem woli związania się Umową zostanie poinformowany w sposób jasny i zrozumiały o:

a. nazwie, adresie siedziby Ubezpieczyciela, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą Ubezpieczyciela, a także numerze, pod którym Ubezpieczyciel został zarejestrowany, a w przypadku gdy działalność Ubezpieczyciela wymaga uzyskania zezwolenia – danych dotyczących instytucji udzielającej zezwolenia;

b. istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu;

c. cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, w tym opłaty i podatki;

d. zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia;

e. kosztach oraz terminie i sposobie świadczenia usługi;

f. prawie oraz sposobie odstąpienia od umowy albo wskazaniu, że prawo takie nie przysługuje, oraz wysokości ceny lub wynagrodzenia, które Użytkownik jest obowiązany zapłacić w przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu świadczenia Usługi;

g. dodatkowych kosztach ponoszonych przez Użytkownika wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli mogą one wystąpić;

h. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie lub wynagrodzeniu mają charakter wiążący;

i. minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe;

j. miejscu i sposobie składania reklamacji;

k. możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy;

l. prawie wypowiedzenia umowy oraz skutkach tego wypowiedzenia, w tym karach umownych;

m. istnieniu funduszu gwarancyjnego lub innych systemów gwarancyjnych, jeżeli takie istnieją;

n. języku stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z Użytkownikiem;

o. prawie właściwym państwa, które stanowi podstawę dla stosunków Ubezpieczyciela z Użytkownikiem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawie właściwym do zawarcia i wykonania umowy;

p. sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy;

3. Informacje wskazane w ust. 2 powyżej zostaną przekazane Użytkownikowi poprzez utrwalenie ich na trwałym nośniku przed zawarciem Umowy ubezpieczenia.

4. Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonych oraz ewentualnie Uposażonych, jak też zaakceptowanie OWU, a następnie zaakceptowanie wysokości składki ubezpieczeniowej.

5. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych do CUK Ubezpieczenia i Ubezpieczycielowi oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. CUK Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.

6. Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje po wyliczeniu przez Strony transakcyjne wysokości składki ubezpieczeniowej poprzez wybór przez Użytkownika opcji „Kup teraz” znajdującego się na Stronie transakcyjnej Serwisu oraz opłacenie składki ubezpieczeniowej z wykorzystaniem jednego z oferowanych na Stronach transakcyjnych systemów płatności. W przypadku usług Contact Center na wyraźny wniosek Użytkownika powyższe oświadczenia są składane przez Konsultanta działającego w imieniu Użytkownika.

7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro S.A. W chwili płatności Użytkownik musi zapewnić środki w kwocie stanowiącej przynajmniej równowartość składki ubezpieczeniowej.

8. Po zawarciu Umowy ubezpieczenia Użytkownik otrzymuje Polisę, potwierdzającą zawarcie Umowy ubezpieczenia. Użytkownik w czasie trwania Umowy ma prawo żądania potwierdzenia jej treści na piśmie.

9. Użytkownik może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu Umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Oświadczenie powinno zostać złożone pisemnie i wysłane na adres siedziby Ubezpieczyciela.

10. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezwartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 30 dni:

a) od odstąpienia od umowy – w przypadku świadczeń Użytkownika;

b) od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w przypadku świadczeń Ubezpieczyciela

11. W przypadku rozpoczętego za zgodą Użytkownika świadczenia usług przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 9 powyżej, po uprzednim powiadomieniu o kosztach świadczonej Usługi, Ubezpieczyciel może żądać zapłaty ceny lub wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną.

12. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż trzydzieści dni oraz umów całkowicie wykonanych na żądanie Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do Umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie których jest zawierana Umowa ubezpieczenia.

§ 6. Strefa Klienta

1. Strefa Klienta jest systemem dostępnym w ramach Serwisu, nieodpłatnym i dobrowolnym. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z założeniem, aktywacją oraz korzystaniem z Usług dostarczanych poprzez Strefę Klieta.

2. W celu korzystania z Usług dostarczanych przez CUK Ubezpieczenia w ramach Strefy Klienta konieczne jest posiadanie aktywnego konta.

3. W celu aktywacji konta konieczna jest jego aktualizacja poprzez link aktywacyjny przesłany na wskazany przez Użytkownika przy zawarciu umowy ubezpieczenia adres poczty elektronicznej.

4. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez Contact Center lub w placówce CUK Ubezpieczenia, konto w Strefie klienta zakładane jest przez konsultanta na żądanie Użytkownika. W celu aktywacji konta konieczna jest jego aktualizacja poprzez link aktywacyjny przesłany na wskazany przez Użytkownika przy zawarciu umowy ubezpieczenia adres poczty elektronicznej.

5. W ramach Strefy Klienta, Użytkownik uzyskuje wgląd do aktualnych oraz wygasłych Polis, dostęp do wzorów dokumentów pomocnych do realizacji uprawnień lub obowiązków związanych z zawartymi umowami ubezpieczenia, OWU mających zastosowanie do zawartej umowy ubezpieczenia, ifromacji o terminach płatności i wysokości składek, do Certyfikatu Pomocy Prawnej oraz bezpłatnego panelu.

6. W każdym czasie Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z korzystania z Usług dostarczanych w ramach Strefy Klienta poprzez usunięcie konta. W ramach Strefy Klienta możliwe jest wycofanie udzielonych CUK Ubezpieczenia zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

§ 7.Polityka prywatności

1. Deklaracje prywatności

1) CUK Ubezpieczenia przywiązuje ogromną wagę do zachowania i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu.

2) CUK Ubezpieczenia nie przekazuje osobom trzecim danych osobowych Użytkowników Serwisu.

2. Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych gromadzonych w Serwisie są:

Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które powierzyły CUK Ubezpieczenia sp. z o.o. sp. k. przetwarzanie danych osobowych klientów w celu wykonywania w ich imieniu i na ich rzecz czynności agencyjnych

CUK Ubezpieczenia sp. z o.o. sp. k. – w przypadku użytkowników Serwisu, którzy wyrazili zgode na przetwarzanie danych w celach marketingowych..

2) CUK Ubezpieczenia zobowiązany jest przez Zakłady ubezpieczeń do spełnienia wobec potencjalnych klientów i klientów obowiązków informacyjnych wynikających z RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych w imieniu i na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych znajdują się w dokumencie „RODO info” dostępnym na stronie https://cuk.pl/regulamin. Klauzule informacyjne poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych, dotyczące przetwarzania danych osobowych przez poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeniowe stanowią Załącznik do niniejszego Regulaminu.. Informacje o przetwarzaniu danych przez CUK Ubezpieczenia jako administrartora danych osobowych są zawarte w dokumencie „RODO info” dostępnym na

stronie https://cuk.pl/regulamin.

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu przygotowanie Oferty zgodnie z Regulaminem korzystania z Serwisu, a także zawarcie Umowy ubezpieczenia oraz wykonywanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia.

4) CUK Ubezpieczenia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach wykonywania w imieniu i na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych czynności agencyjnych i w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, o ile posiada zgodę na takie działanie. CUK Ubezpieczenia przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG), Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i przepisami sektorowymi.

5) Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez CUK Ubezpieczenia wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego łączy się Użytkownik.

3. Polityka cookies CUK Ubezpieczenia dostępna jest pod adresem: https://cuk.pl/polityka_cookies_i_polityka_prywatnosci.

4. CUK Ubezpieczenia stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.

5. Strony transakcyjne udostępnione są przy pomocy bezpiecznego protokołu HTTPS.

6. Transmisja podanych przez Użytkownika danych oraz transmisja przekazu związanego z zawarciem Umowy ubezpieczenia lub przekazaniem przygotowanej Oferty zostanie zaszyfrowana przy pomocy bezpiecznego protokołu HTTPS.

7. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub do przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach oraz ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z Usług Serwisu.

8. Wymogi techniczne

1) W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0, Google Chrome, Firefox, Opera i Safari w najnowszych wersjach, włączona obsługa Cookies i Java Script oraz minimalną rozdzielczość monitora 1024×768. Dane przesyłane przy użyciu formularza elektronicznego są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), opartego o algorytm RSA z kluczem publicznym oraz RC4 z kluczem prywatnym do 128 bitów.

2) W przypadku usług Contact Center wymagane jest posiadanie aparatu telefonicznego z funkcją tonowego wybierania numerów. Rozmowy prowadzone przez Użytkowników z Konsultantem mogą być nagrywane i wówczas zabezpieczone są przed dostępem osób trzecich.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@cuk.pl lub telefonicznie na numer Contact Center.

2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. CUK Ubezpieczenia rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, CUK Ubezpieczenia powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

§ 9. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin Serwisu CUK wszedł w życie z dniem 1 października 2018 roku.

2. CUK Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.

3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu lub doręczenie poprzez e-mail.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Regulaminu Serwisu CUK oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi Usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Ubezpieczającego, Ubezpieczonych lub Uposażonych. Spory mogą być też rozstrzygane polubownie przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych lub Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z regulaminami tych sądów.

3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.

4. Serwis zawiera treści będące utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim, chronione takimi prawami. Korzystanie z treści zawartych w Serwisie przez Użytkowników w zakresie wykraczającym poza przeznaczenie Serwisu wynikające z Regulaminu wymaga pisemnej zgody CUK Ubezpieczenia.

KLAUZULE INFORMACYJNE ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

KLAUZULA INFORMACYJNA TUiR ALLIANZ

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 Kwietnia 2016 roku (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Dane Osobowe”) jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, nr tel. 22 42 24 224 (Administrator danych).

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@allianz.pl, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.allianz.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o jedną z poniższych podstaw prawnych:

I. Obowiązek prawny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:

w zakresie obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów rachunkowości i podatkowych, przepisów unijnych i krajowych obowiązujących w działalności Administratora danych, w tym:

· Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym;

· Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

· Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych;

· Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;

· Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;

· Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

· Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym; oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw i aktów międzynarodowych;

Ponadto Administrator danych może przetwarzać Pani/Pana dane w związku ze stosowaniem regulacji antykorupcyjnych i zapobiegających przestępstwom, w tym na podstawie:

· Ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy praz finansowaniu terroryzmu;

– Amerykańskiej ustawy o przeciwdziałaniu zagranicznym praktykom antykorupcyjnym z 1977r. (the United States Foreign Corrupt Practices Act 1977) i brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej z 2010 r. (UK Bribery Act z 2010 r.);

Administrator może przetwarzać szczególne kategorie Pani/Pana danych w zakresie zaświadczenia o niekaralności wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa, obligujących Administratora do weryfikacji Pani/Pana niekaralności przed rozpoczęciem współpracy (w szczególności w oparciu o art. 9 i 38 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. w zw. z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych z dnia 30 września 2014 r.)

II. Zobowiązania umowne na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym:

· świadczenia przez Panią/Pana czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego i wszystkich niezbędnych dla tego celu działań zgodnie z zapisami umowy agencyjnej zawartej pomiędzy Administratorem danych a Panią/Panem;

· nadania i administrowania dostępami do systemów informatycznych zarządzanych przez Administratora danych i jego partnerów;

· wewnętrznego marketingu produktów i usług własnych Administratora.

III. Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

· wymieniania informacji o osobach współpracujących z Administratorem danych w ramach grupy kapitałowej, gdzie uzasadnionym interesem jest umożliwienie współpracy na globalną skalę, aktualizacja i zapewnienie jakości danych, weryfikacja fraudów, zarządzanie dostępami dla agentów do systemów i usług Allianz;

· zarządzania rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji, także na poziomie całej grupy, gdzie uzasadnionym interesem jest dbanie o jak najwyższy poziom osób współpracujących z Administratorem danych;

· w ramach zarządzania rozwojem dane osobowe są wykorzystywane w procesie profilowania, tj. zautomatyzowanego tworzenia profilu agenta w oparciu o informacje na temat jego lokalizacji, wyników sprzedaży, aktywności w kampaniach oraz ich porównania na tle innych agentów; na podstawie tych danych tworzone są rekomendacje w zakresie dalszych zasad współpracy z agentami oraz strategii sprzedaży produktów Allianz,

· w celach analitycznych oraz statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk; w ramach realizacji tego celu administrator może w szczególności sporządzać rankingi i statystyki w zakresie efektów sprzedaży osiąganych przez agentów – wyłącznie dla celów wewnętrznych,

· w celach obronnych i dochodzenia roszczeń, gdzie prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora danych jest dochodzenie i ochrona przed roszczeniami nadrodze sądowej i pozasądowej.

IV. Zgody na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i spełniającej wymogi art. 7 RODO:

· publikacji Pani/Pana danych w zbiorczych i indywidualnych rankingach, wewnętrznych akcjach motywacyjnych oraz konkursach w tym na listach rankingowych sprzedaży i w konkursach sprzedażowych;

· udziału w fakultatywnych szkoleniach organizowanych przez Administratora danych.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie mającym podstawę w zobowiązaniu umownym wskazanym powyżej, w tym przede wszystkim w zakresie zawarcia i wykonywania umowy agencyjnej jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy agencyjnej z Administratorem danych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia umowy agencyjnej lub jej rozwiązanie przez Administratora danych z Panią/Panem.

Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym w zakresie danych o Pani/Pana niekaralności jest obowiązkowe i niezbędne do zawarcia i wykonywania umów w zakresie działalności regulowanej Administratora danych.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do publikacji zbiorczych i indywidualnych rankingów sprzedażowych jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem publikacji wyników na listach rankingowych i brakiem możliwości udziału w konkursach sprzedażowych organizowanych przez Administratora danych.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane będą udostępniane klientom i potencjalnym klientom w związku z realizacją umowy agencyjnej, w tym poprzez zamieszczenie danych kontaktowych przekazanych Administratorowi danych dla celów realizacji umowy na stronach internetowych zarządzanych przez Administratora danych i jego partnerów oraz w materiałach reklamowych. Zakres udostępnianych danych obejmuje: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail i nr telefonu, adres placówki, w której wykonywane są czynności agencyjne, zdjęcie, nr agenta.

Dla wewnętrznych celów administracyjnych Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom z grupy Allianz tj. Towarzystwu Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu Allianz Polska S.A., Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services sp. z o.o. , Allianz Edukacja S.A. (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa) oraz Allianz SE, Königinstrasse 28, D-80802 München, Allianz Technology SE, Fritz-Schäffer-Straße 9, 81737 München, AWP P&C S.A. Bahnhofstraße 16, D – 85609 Aschheim (bei München).

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być również kontrahenci Administratora danych (tj. niezależni zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy) w zakresie obsługi roszczeń, doradztwa technicznego i IT, usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją, dostarczania szkoleń i kursów zawodowych, świadczenia usług księgowych, rekrutacji i zarządzania kadrami.

Poza powyższymi, odbiorcą Pani/Pana danych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa, np. w związku z obowiązkiem prawnym polegającym na zgłoszeniu lub aktualizacji danych w rejestrze agentów

ubezpieczeniowych. Dane te będą przekazywane do organu prowadzącego wskazany rejestr – Komisji Nadzoru Finansowego.

Przekazywanie danych poza EOG

Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlega odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dane dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od Administratora.

Przechowywanie danych:

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa i obowiązującej umowy.

W zakresie, gdy podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

· dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

· przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych;

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, a w szczególności wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

· wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe zostały wskazane wyżej.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie tychże danych narusza ww. przepisy.

KLAUZULA INFORMACYJNA Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 Kwietnia 2016 roku (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Dane Osobowe”) jest Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, nr tel. 22 42 24 224 (Administrator danych).

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@allianz.pl, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.allianz.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o jedną z poniższych podstaw prawnych:

I. Obowiązek prawny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:

w zakresie obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów rachunkowości i podatkowych, przepisów unijnych i krajowych obowiązujących w działalności Administratora danych, w tym:

· Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym;

· Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

· Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych;

· Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;

· Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;

· Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

· Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym;

oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw i aktów międzynarodowych;

Ponadto Administrator danych może przetwarzać Pani/Pana dane w związku ze stosowaniem regulacji antykorupcyjnych i zapobiegających przestępstwom, w tym na podstawie:

· Ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy praz finansowaniu terroryzmu;

· Amerykańskiej ustawy o przeciwdziałaniu zagranicznym praktykom antykorupcyjnym z

1977r. (the United States Foreign Corrupt Practices Act 1977) i brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej z 2010 r. (UK Bribery Act z 2010 r.);

Administrator może przetwarzać szczególne kategorie Pani/Pana danych w zakresie zaświadczenia o niekaralności wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa, obligujących Administratora do weryfikacji Pani/Pana niekaralności przed rozpoczęciem współpracy (w szczególności w oparciu o art. 9 i 38 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. w zw. z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych z dnia 30 września 2014 r.)

II. Zobowiązania umowne na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym:

· świadczenia przez Panią/Pana czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego i wszystkich niezbędnych dla tego celu działań zgodnie z zapisami umowy agencyjnej zawartej

pomiędzy Administratorem danych a Panią/Panem;

· nadania i administrowania dostępami do systemów informatycznych zarządzanych przez Administratora danych i jego partnerów;

· wewnętrznego marketingu produktów i usług własnych Administratora.

III. Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

· wymieniania informacji o osobach współpracujących z Administratorem danych w ramach grupy kapitałowej, gdzie uzasadnionym interesem jest umożliwienie współpracy na globalną skalę, aktualizacja i zapewnienie jakości danych, weryfikacja fraudów, zarządzanie dostępami dla agentów do systemów i usług Allianz;

· zarządzania rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji, także na poziomie całej grupy, gdzie uzasadnionym interesem jest dbanie o jak najwyższy poziom osób współpracujących z Administratorem danych;

· w ramach zarządzania rozwojem dane osobowe są wykorzystywane w procesie profilowania, tj. zautomatyzowanego tworzenia profilu agenta w oparciu o informacje na temat jego lokalizacji, wyników sprzedaży, aktywności w kampaniach oraz ich porównania na tle innych agentów; na podstawie tych danych tworzone są rekomendacje w zakresie dalszych zasad współpracy z agentami oraz strategii sprzedaży produktów Allianz,

· w celach analitycznych oraz statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk; w ramach realizacji tego celu administrator może w szczególności sporządzać rankingi i statystyki w zakresie efektów sprzedaży osiąganych przez agentów – wyłącznie dla celów wewnętrznych,

· w celach obronnych i dochodzenia roszczeń, gdzie prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora danych jest dochodzenie i ochrona przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej.

IV. Zgody na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i spełniającej wymogi art. 7 RODO:

· publikacji Pani/Pana danych w zbiorczych i indywidualnych rankingach, wewnętrznych akcjach motywacyjnych oraz konkursach w tym na listach rankingowych sprzedaży i w konkursach sprzedażowych;

· udziału w fakultatywnych szkoleniach organizowanych przez Administratora danych.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie mającym podstawę w zobowiązaniu umownym wskazanym powyżej, w tym przede wszystkim w zakresie zawarcia i wykonywania umowy agencyjnej jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy agencyjnej z Administratorem danych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia umowy agencyjnej lub jej rozwiązanie przez Administratora danych z Panią/Panem.

Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym w zakresie danych o Pani/Pana niekaralności jest obowiązkowe i niezbędne do zawarcia i wykonywania umów w zakresie działalności regulowanej Administratora danych.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do publikacji zbiorczych i indywidualnych rankingów sprzedażowych jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem publikacji wyników na listach rankingowych i brakiem możliwości udziału w konkursach sprzedażowych organizowanych przez Administratora danych.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane będą udostępniane klientom i potencjalnym klientom w związku z realizacją umowy agencyjnej, w tym poprzez zamieszczenie danych kontaktowych przekazanych Administratorowi danych dla celów realizacji umowy na stronach internetowych zarządzanych przez Administratora danych i jego partnerów oraz w materiałach reklamowych. Zakres udostępnianych danych obejmuje: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail i nr telefonu, adres placówki, w której wykonywane są czynności agencyjne, zdjęcie, nr agenta.

Dla wewnętrznych celów administracyjnych Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom z grupy Allianz tj. Towarzystwu Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu Allianz Polska S.A., Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Allianz

Polska S.A., Allianz Polska Services sp. z o.o. , Allianz Edukacja S.A. (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa) oraz Allianz SE, Königinstrasse 28, D-80802 München, Allianz Technology SE, Fritz-Schäffer-Straße 9, 81737 München, AWP P&C

S.A. Bahnhofstraße 16, D – 85609 Aschheim (bei München).

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być również kontrahenci Administratora danych (tj. niezależni zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy) w zakresie obsługi roszczeń, doradztwa technicznego i IT, usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją, dostarczania szkoleń i kursów zawodowych, świadczenia usług księgowych, rekrutacji i zarządzania kadrami.

Poza powyższymi, odbiorcą Pani/Pana danych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa, np. w związku z obowiązkiem prawnym polegającym na zgłoszeniu lub aktualizacji danych w rejestrze agentów ubezpieczeniowych. Dane te będą przekazywane do organu prowadzącego wskazany rejestr – Komisji Nadzoru Finansowego.

Przekazywanie danych poza EOG

Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlega odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony

prywatności oraz praw i wolności osób, których dane dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od Administratora.

Przechowywanie danych:

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa i obowiązującej umowy. W zakresie, gdy podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

· dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

· przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może

Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych;

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, a w szczególności wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

· wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe zostały wskazane wyżej.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie tychże danych narusza ww. przepisy.

KLAUZULA INFORMACYJNA Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (Benefia)

Informacja zgodna art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem. Administratorem danych jest Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa (zwany dalej Administratorem lub Compensa). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: centrala@compensa.pl, telefonicznie pod numerem 22 501 61 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych – poprzez email iod@vig-polska.pl, telefonicznie pod numerem 22 501 61 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

ocena ryzyka ubezpieczeniowego i wykonania umowy ubezpieczenia (podstawa prawna – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 41 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; zgoda na przetwarzanie danych (w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych);

ocena ryzyka ubezpieczeniowego w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie [podstawa prawna – niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem; zgoda na przetwarzanie danych (w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych)];

własne cele marketingowe Administratora, w tym cele analityczne i poprzez profilowanie, w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia (podstawa prawna- niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing własnych produktów i usług Administratora oraz przetwarzanie danych w celach analitycznych.

własne cele marketingowe Administratora, w tym poprzez profilowanie, po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia (podstawa prawna – zgoda na przetwarzanie danych)

własne cele marketingowe w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie (podstawa prawna – zgoda na przetwarzanie danych)

dochodzenie roszczeń związanych z umową ubezpieczenia (podstawa prawna – niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci możliwości dochodzenia przez niego roszczeń)

podejmowanie czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym (podstawa prawna – niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci możliwości przeciwdziałaniu i ściganiu przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń)

reasekuracja ryzyk (podstawa prawna – niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ograniczenia negatywnego wpływu ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawieraną umową ubezpieczenia

przekazywanie danych osobowych przez Administratora do Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group w jej własnych celach marketingowych (podstawa prawna – zgoda na przetwarzanie danych)

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Administrator, w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do własnych celów marketingowych, w tym celów analitycznych i poprzez profilowanie, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Administrator, po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia, przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do własnych celów marketingowych, w tym poprzez profilowanie, jeżeli cofnie Pani/Pan wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w tych celach.

Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. agentom ubezpieczeniowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom świadczącym usługi personalizacji, kopertowania oraz dystrybucji druku, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, o którym mowa poniżej, ma Pani/Pan prawo do uzyskania wyjaśnień, zakwestionowania tej decyzji, a także do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych wskazano powyżej.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych podejmowane będą decyzje oparte na wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniu w zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy ubezpieczenia.

Decyzje te będą dotyczyły określenia parametrów umowy ubezpieczenia, w tym m.in.: wysokości składki ubezpieczeniowej lub możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych dotyczących daty urodzenia, historii szkód, informacji o przedmiocie ubezpieczenia oraz informacji o stanie zdrowia (ubezpieczenia zdrowotne). Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

W przypadku wyrażenia zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji we własnych celach marketingowych Administratora, decyzje te będą dotyczyły kierowania do Pana/Pani określonych komunikatów marketingowych oraz przedstawienia Pani/Panu oferty produktów lub usług Administratora. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani /Pana danych dotyczących, daty urodzenia, wykonywanego zawodu, miejsca zamieszkania, posiadanych produktów, historii ubezpieczenia. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. zautomatyzowane wykorzystanie danych osobowych w celu określenia zachowań, preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz w celu przedstawienia Pani/Panu oferty produktów lub usług.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową ubezpieczenia jest niezbędne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia – bez podania żądanych przez Administratora danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Administrator danych osobowych: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa), (dalej jako „Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora: Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email centrala@compensa.pl, telefonicznie pod numerem 22 501 61 00 lub pisemnie na adres Administratora (tj. Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa).

Inspektor ochrony danych: Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email iod@vig-polska.pl lub pisemnie na adres Administratora (tj. Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa).

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna: Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu i na podstawie CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

ocena ryzyka ubezpieczeniowego i wykonania umowy ubezpieczenia

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

art. 41 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; zgoda na przetwarzanie danych (w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych);

ocena ryzyka ubezpieczeniowego w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem;

zgoda na przetwarzanie danych (w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych);

własne cele marketingowe Administratora, w tym cele analityczne

i poprzez profilowanie, w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing własnych produktów i usług Administratora oraz przetwarzanie danych w celach analitycznych.

własne cele marketingowe Administratora, w tym poprzez profilowanie, po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia

zgoda na przetwarzanie danych

własne cele marketingowe w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

zgoda na przetwarzanie danych

likwidacja szkody z umowy ubezpieczenia

niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych).